Populatie-genetica

Populatiegenetica

Verdieping:
Allel- en genotype frequenties in een populatie

Populatiegenetica houdt zich bezig met de verdeling van de genen in een populatie. Een gen is een stukje DNA dat codeert voor een eigenschap. Beide ouders leveren een variant van dit gen aan. Deze varianten worden allelen genoemd. Populatiegenetica houdt zich o.a. bezig met de frequenties waarin de allelen en de genotypen in een populatie voorkomen.

Hardy en Weinberg evenwicht

Met het Hardy en Weinberg evenwicht kunnen we berekenen hoe vaak een bepaald allel voorkomt in een populatie. Dus hoe vaak bijvoorbeeld kleine a voorkomt.

We kunnen ook berekenen hoe vaak bepaalde genotypen in de betreffende populatie voorkomen.

De allelfrequentie van A = p

De allelfrequentie van a = q

De wet van Hardy en Weinberg kent twee belangrijke formules:

p + q = 1

p2 + 2pq + q2 = 1

Voorwaarden wet van Hardy en Weinberg

Het Hardy en Weinberg evenwicht gaat uit van de volgende reeks voorwaarden waaraan de populatie moet voldoen:

  • de populatie moet diploïd zijn (2n);
  • er moet geslachtelijke voorplanting plaatsvinden;
  • generaties mogen elkaar niet overlappen;
  • de voortplanting moet willekeurig zijn;
  • het moet een grote populaties betreffen;
  • er mogen geen mutaties plaatsvinden;
  • er mogen geen organismen weggaan of van buiten de populatie binnen komen (geen migratie);
  • de allelen waarnaar je kijkt moeten autosomaal zijn, dat wil zeggen dat ze op niet op het X chromosoom mogen liggen.