Duurzaamheid

Duurzaam omgaan met het milieu

Duurzame ontwikkeling

Om in de toekomst de aarde leefbaar te houden, zijn er duurzame ontwikkelingen nodig. Bij een duurzame aanpak worden grondstoffen op zo’n manier gebruikt dat er geen blijvende schade aan het milieu wordt aangericht. Duurzaamheid zorgt ervoor dat ook toekomstige generaties het milieu en dezelfde bron kunnen blijven gebruiken.

Biologische afbreekbaar

Om het milieu niet blijvend te belasten wordt bij een duurzame aanpak gebruik gemaakt van biologische afbreekbare producten. Biologisch afbreekbaar wil zeggen dat dit door de reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken. Dit in tegenstelling tot persistente stoffen. Dit zijn stoffen die niet of nauwelijks worden afgebroken en gedurende lange tijd in het milieu aanwezig blijven. Persistente stoffen veroorzaken door accumulatie (ophoping) vaak grote problemen in een ecosysteem. Voor meer uitleg over accumulatie, klik hier.

Recyclen

Door producten zoveel mogelijk her te gebruiken (te recyclen), ontstaat er minder afval. Ook worden er minder grondstoffen gebruikt. Bij recyclen worden na gebruik van een product de gebruikte grondstoffen gescheiden. Die grondstoffen worden weer gebruikt voor nieuwe producten.

Cradle tot cradle

De cradle tot cradle methode gaat verder dan recyclen. Bij deze aanpak wordt gestreefd om alles wat gebruikt of gemaakt wordt, uiteindelijk weer een grondstof te laten zijn voor iets anders. De letterlijke vertaling van de cradle to cradle methode is de van wieg tot wieg methode. Bij alle stappen in het proces en van alle producten die gebruikt worden, wordt steeds bedacht hoe dit zo duurzaam mogelijk gedaan kan worden. Men streeft naar een oneindig hergebruik van materialen.

In het filmpje gemaakt door Citaverde college TV wordt de cradle tot cradle methode uitgelegd.

Bron: Citaverde college TV

Voedselproductie

Wanneer op een duurzame manier voedsel wordt geproduceerd, valt dit onder de biologische landbouw. Deze vorm van landbouw maakt geen gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Bij deze voedselproductie mogen dan ook alleen maar biologische afbreekbare bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Producten van de biologische landbouw krijgen een speciaal keurmerk.

Duurzame energiebronnen

Bij de energieproductie kan rekening gehouden worden met duurzame ontwikkeling. Door het gebruik van een hernieuwbare energiebron (ook wel duurzame of groene energie genoemd) worden de energievoorraden niet uitgeput zoals bij het gebruik van fossiele brandstoffen of kernenergie. Voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

Energiebesparing

Om zo lang mogelijk fossiele brandstoffen te kunnen blijven gebruiken, is het advies om zoveel mogelijk energie te besparen. Hoe meer energiebesparing, hoe minder brandstof gebruikt hoeft te worden. Isoleren van huizen of de verwarming iets lager zetten, zijn voorbeelden van energiebesparende maatregelen.

Natuurbeheer

Mensen beïnvloeden de zelfregulatie van ecosystemen. Via natuurbeheer wordt geprobeerd om een gevarieerd landschap te krijgen met daarin veel verschillende planten en dieren. Men streeft naar een zo groot mogelijke biodiversiteit. Voor meer uitleg over biodiversiteit, klik hier.
Zonder ingrijpen wordt het landschap steeds gelijkmatiger, omdat er steeds minder planten en diersoorten kunnen vestigen.  

Exoten

Soorten die van nature in Nederland voorkomen, worden inheems genoemd. Mensen nemen soms bedoeld en onbedoeld organismen mee het land in die niet van nature daar thuis horen. Deze organismen worden exoten genoemd. Exoten kunnen de inheemse soorten verdringen. Soms groeit een exoot zelfs uit tot een plaag. Exoten verstoren daarmee het ecosysteem. Er zijn voorbeelden bekend waarbij een plant die als exoot binnenkwam wel 30 andere plantensoorten heeft weggeconcurreerd en daarmee ook de bijbehorende insecten enz. De biodiversiteit daalt daardoor enorm. Ook dieren kunnen als exoot een ecosysteem binnenkomen en uitgroeien tot een plaag. Een bekend voorbeeld is de konijnenplaag in Australië.